سعیدی روشن, محمدباقر, موسوی, هادی, رجبی, محمود, محمدی فرد, علیرضا. (1398). تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), 81-98. doi: 10.30471/mssh.2019.1689
محمدباقر سعیدی روشن; هادی موسوی; محمود رجبی; علیرضا محمدی فرد. "تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 100, 1398, 81-98. doi: 10.30471/mssh.2019.1689
سعیدی روشن, محمدباقر, موسوی, هادی, رجبی, محمود, محمدی فرد, علیرضا. (1398). 'تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), pp. 81-98. doi: 10.30471/mssh.2019.1689
سعیدی روشن, محمدباقر, موسوی, هادی, رجبی, محمود, محمدی فرد, علیرضا. تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(100): 81-98. doi: 10.30471/mssh.2019.1689