1.

برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 193-210
سعیده کامران پور؛ منصور زراء نژاد؛ صلاح ابراهیمی

2.

بررسی رویکردها در کارکرد اقتصاد کلان اسلامی؛ ابهام در ماهیت و روش

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 59-73
محسن امیدوار؛ علیرضا لشکری