1.

ارائه الگوی برای تربیت شهروند تراز جامعه اسلامی بر اساس رهیافت‌های از رساله حقوق امام سجاد(ع)

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 131-154
اکبر صالحی؛ فرامرز محمدی پویا؛ سینا ترکاشوند

2.

فراترکیبی بر الگوی تربیت شهروندی اسلامی مبتنی بر پژوهش‎های تجربی

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 59-73
جمال الدین مصطفی؛ معصومه صمدی؛ مهشید ایزدی؛ فهیمه انصاریان؛ مجید رستمی بشمنی