1.

بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 67-87
عباس شفیعی نژاد

2.

بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 109-134
ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ سید‌علی حسینی؛ علیرضا رام روز

3.

بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان‌های منتخب ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 177-192
ویدا ورهرامی

4.

تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1380−1390

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 9-26
ویدا ورهرامی؛ جابر لایق گیگلو؛ وحید لایق گیگلو

5.

جایگاه زکات از دیدگاه فقه حکومتی

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 119-135
غلامرضا مصباحی مقدم

6.

چگونگی معرفی «نماز، روزه، جهاد، حج، خمس و زکات» در کتاب‌های درسی «تعلیمات اجتماعی» و «بخوانیم» مدارس دوره ابتدایی ایران

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 59-79
محمد نوریان

7.

نقش زکات در توازن اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل تصادفی زکات طی سال‌های 1378-1396

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 9-34
محمدمهدی عسکری؛ احمد محمدی پور