1.

اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 117-144
لیلا امیری وانانی؛ غلامرضا نیکراهان؛ مجید صدوقی

2.

تدوین بسته آموزشی امید مبتنی بر شکرگزاری و امکان‌سنجی آن در افزایش رضایت از زندگی

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 75-93
فائزه تبریزیان؛ مبین صالحی؛ حمید رفیعی هنر

3.

رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 139-160
سید مهدی متولیان؛ زهرا نوری؛ سید مهدی حسینی شروانی

4.

رابطه بین دینداری با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 141-153
نازی عبدالله‌پور؛ میر روح‌الله سید مهدوی اقدم؛ حسین قلی‌زاده؛ زینب علی اشرفی زکی

5.

رابطۀ آرزوها و رضایت از زندگی با تأکید بر مقایسۀ مدل اسلامی عملکرد آرزوها و نظریۀ خودمختاری: یک بررسی مفهومی و میدانی

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 7-40
هوشنگ گراوند