1.

حکیمانه بودن هنجارگذاری و اثر آن بر پیشگیری از کجروی از منظر قرآن کریم

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 41-60
محمد داوری؛ علی قربانی

2.

راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 7-34
محمد داوری؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ محمدسعید عبدخدایی

3.

مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 89-109
خدیجه مهدوی همپا؛ رضا اسلامی؛ محمد داوری

4.

«مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 55-82
محمد داوری؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ محمدسعید عبدخدایی

5.

مهم ترین کارکردهای اجتماعی دین و شاخص‌سازی آن ها(در بین دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد)

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 93-111
ابوالفضل ذوالفقاری؛ قاسم مشکینی؛ مجید صالحی