1.

تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395)

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 141-158
زیبا استادزاده؛ حسین داوودی؛ حسن حیدری؛ سیدرضا میرمهدی

2.

درآمدی بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 122-140
احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ فاطمه محمدزاده

3.

فرا ـ‌ تحلیل، روشی برای مطالعة مطالعات

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 83-120
محمدتقی ایمان

4.

فراتحلیل مطالعات دینداری و مسئولیت‎پذیری زیست‌محیطی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 249-277
معصومه باقری؛ حسن شجاعی؛ مرضیه شهریاری

5.

فراتحلیل مطالعات دینداری و مشارکت سیاسی

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 247-274
حسین ملتفت؛ حسن شجاعی؛ حسین کمالوند

6.

فراتحلیل مطالعات هوش معنوی

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 39-58
محمد فرهوش؛ حسن تقیان؛ محمدعلی جمشیدی؛ رقیه کشمیری

7.

مدل‎سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 185-204
وحید ارشدی؛ جواد غیاثی؛ رضا توکلی جاغرق؛ مجید منفرد؛ طیبه عضدی

8.

مرور نظام‎مند و فراتحلیل مطالعات دربارۀ اعتیاد به اینترنت با رویکرد شناسایی پیشایندها و پیامدهای اعتقادی آن

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 53-77
هوشنگ گراوند؛ محمدرضا نظری