استادزاده, زیبا, داوودی, حسین, حیدری, حسن, میرمهدی, سیدرضا. (1397). تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 141-158. doi: 10.30471/psy.2019.1550
زیبا استادزاده; حسین داوودی; حسن حیدری; سیدرضا میرمهدی. "تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1397, 141-158. doi: 10.30471/psy.2019.1550
استادزاده, زیبا, داوودی, حسین, حیدری, حسن, میرمهدی, سیدرضا. (1397). 'تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 141-158. doi: 10.30471/psy.2019.1550
استادزاده, زیبا, داوودی, حسین, حیدری, حسن, میرمهدی, سیدرضا. تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 12(23): 141-158. doi: 10.30471/psy.2019.1550