1.

ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 87-107
سید علی روحانی؛ سیداحسان خاندوزی

2.

امر عمومی و اختیارات دولت از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک و اسلام؛ بررسی مقایسه‌ای روش تبیین

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 81-100
علیرضا لشکری

3.

بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1384، صفحه 97-142
هادی امیری؛ مجتبی رئیس صفری

4.

بررسی کارایی اقتصادی و بنیادهای آن از منظر معرفت اسلامی

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 19-32
علیرضا لشکری

5.

بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 149-176
علیرضا لشکری

6.

تأملی بر جایگاه عدالت در پیوند حقوق و اقتصاد

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 309-329
مجتبی قاسمی؛ جمال نیک کار

7.

کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 191-206
علیرضا لشکری