1.

اروپامحوری و تأثیر قدرت-دانش در شکلگیری علوم انسانی مدرن

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 119-133
رضا خدابنده لو

2.

بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تاکید بر مسئله حقوق مالکیت فکری

دوره 9، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 87-106
حسن سبحانی؛ محمدامیر ریزوندی

3.

بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 103-134
ابوالفضل گائینی؛ حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ مرضیه صبائی

4.

شیوه بهره‌گیری از چهارچوب اصلاح شده روایتگری برای استفاده از تجارب بدیع در یادگیری سازمانی

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 7-34
محمدعلی سرلک؛ محمد موسوی؛ حسن عابد‌جعفری؛ محمدحسین مقدسان

5.

مدل تلفیقی توانمندسازی منابع انسانی برای مقابله با فساد اداری

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 43-80

6.

مدیریت دانش دینی (دین‌بنیان): طرح مسئله «مدیریت دانش» در «تمدن دینی»

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 7-42