1.

اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران

دوره 14، شماره 28، مهر 1396، صفحه 33-60
رضا میزاخانی؛ سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند

2.

برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 297-326
ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری؛ آرمان روشندل

3.

تجدید ساختار صکوک جهت مدیریت ریسک نکول براساس موازین شریعت

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 35-57
محمد توحیدی

4.

شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 141-168
حسین شیرمردی احمدآباد؛ سید محسن فاضلیان؛ امیرحسین اخروی

5.

طراحی چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) سرمایه‎گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 267-301
رضا یارمحمدی؛ محمد توحیدی؛ حامد تاجمیر ریاحی؛ ایمان صمدی نیا