1.

موقعیت‎سازهای شریعتمدارانۀ هرمنوتیکی در سیاست‎گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 71-97
حسین پرکان؛ آرزو نیکوییان

2.

نظریۀ معنا، مطالعۀ تطبیقی پرس و علّامه طباطبایی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 29-52
آرزو نیکوییان؛ حمید پارسانیا؛ سید حسین شرف الدین؛ حسین پرکان