1.

مؤلّفه‎های ارتباطات همسایگی در زندگی شهری با رویکرد اسلامی

دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 27-54
علی ملکوتی نیا

2.

همزیستی اخلاقی همسایگان؛ یک راهکار اسلامی برای کاهش بی‌تفاوتی اجتماعی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 111-134
علی ملکوتی نیا؛ محمدتقی سبحانی نیا