1.

از چرایی تا چیستی معلمی: زندگی‌کاوی مبتنی بر خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 153-178
حسین قربانی؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا نیستانی

2.

واکاوی روش‌های آموزش دینی مبتنی بر تجربه زیسته آموزگاران و متخصصان علوم دینی و تربیتی

دوره 15، شماره 34، دی 1399، صفحه 7-29
مریم شریفی دروازه؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری