قربانی, حسین, میرشاه جعفری, سیدابراهیم, نصر اصفهانی, احمدرضا, نیستانی, محمدرضا. (1398). از چرایی تا چیستی معلمی: زندگی‌کاوی مبتنی بر خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(29), 153-178. doi: 10.30471/edu.2019.1569
حسین قربانی; سیدابراهیم میرشاه جعفری; احمدرضا نصر اصفهانی; محمدرضا نیستانی. "از چرایی تا چیستی معلمی: زندگی‌کاوی مبتنی بر خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 29, 1398, 153-178. doi: 10.30471/edu.2019.1569
قربانی, حسین, میرشاه جعفری, سیدابراهیم, نصر اصفهانی, احمدرضا, نیستانی, محمدرضا. (1398). 'از چرایی تا چیستی معلمی: زندگی‌کاوی مبتنی بر خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(29), pp. 153-178. doi: 10.30471/edu.2019.1569
قربانی, حسین, میرشاه جعفری, سیدابراهیم, نصر اصفهانی, احمدرضا, نیستانی, محمدرضا. از چرایی تا چیستی معلمی: زندگی‌کاوی مبتنی بر خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(29): 153-178. doi: 10.30471/edu.2019.1569