1.

انسان به‎مثابه روش در اندیشه آنتونی گیدنز

دوره 29، شماره 117، دی 1402، صفحه 1-17
هادی موسوی

2.

تبیین بنیان دوگانه «جنس/جنسیت» در سامانۀ حکمت عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402
هادی موسوی؛ سید حمیدرضا حسنی

3.

تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 81-98
محمدباقر سعیدی روشن؛ هادی موسوی؛ محمود رجبی؛ علیرضا محمدی فرد

4.

چیستی علوم انسانی

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 1-14
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

5.

حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 57-73
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

6.

مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 31-46
هادی موسوی؛ حمیدرضا حسنی