1.

ارتباط عقل و حس در اندیشه معرفت‌شناختی ابن‌سینا و نقش آن در برنامة درسی

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 95-116
حسین کارآمد؛ سعید بهشتی

2.

تبیین تحلیلی تربیت عبادی کودک براساس اندیشه تربیتی ابن سینا

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 93-111
ناهید حیدری؛ سعید بهشتی؛ علی دلاور؛ محسن ایمانی

3.

کاوش الگوی تربیت مدنی از دیدگاه ابونصرفارابی: یک مطالعه کیفی

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 71-88
زهرا فتحی؛ محمد مزیدی؛ سعید بهشتی؛ رحمت اله مرزوقی؛ شهرزاد شاه سنی