1.

بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 149-176
علیرضا لشکری

2.

تأثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی با تأکید بر مورد ایران

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 69-93
مجید کافی؛ علیرضا لشکری

3.

حق ، عدالت و جامعه

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 31-57
علیرضا لشکری

4.

کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 191-206
علیرضا لشکری

5.

کمیابی بمثابه انتخاب رویکرد نقادانه اسلامی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 93-116
علیرضا لشکری

6.

مصالح فردی و عمومی از منظر اسلام و مکاتب رقیب

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 63-88
علی‌رضا لشکری