1.

جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 117-136
سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ اکبر رهنما

2.

شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف‌گذاری برنامه ریزی درسی

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 7-29
سیده الهام آقایی؛ انسیه زاهدی؛ جمیله علم الهدی