1.

بررسی و تبیین انسان سازمانی با تاکید بر آراء حکمت متعالیه در علم‌النفس

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 105-127
ابوالفضل گایینی

2.

بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 103-134
ابوالفضل گائینی؛ حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ مرضیه صبائی

3.

پیش فرض هاى معرفت شناسى در مدیریت اسلامى

دوره 9، شماره 37، بهمن 1382، صفحه 69-109
ابوالفضل گایینی

4.

تبیین فلسفی از رویکرد مکانیکی و آشوب در تئوری سازمان به همراه رویکرد فلسفه اسلامی به تئوری سازمان

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 65-84
ابوالفضل گایینی

5.

رابطه اعتباریات و فناوری‌های نرم

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 137-150
ابوالفضل گائینی؛ امیر حسین زاده

6.

روش‌شناسی هرمنوتیک و فرهنگ سازمانی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 163-180
ابوالفضل گائینی

7.

رویکردهای معناگرا در مطالعات علوم اجتماعی و مطالعات سازمان و مدیریت

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 71-95
ابوالفضل گائینی

8.

معناکاوى رفتار کارکنان

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 81-93
ابوالفضل گایینی

9.

هستی‎شناسی سازمان از نگاه فلسفه اسلامی: با تأکید بر آراء علامه طباطبایی در اعتباریات

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 43-59
ابوالفضل گایینی