1.

حکیمانه بودن هنجارگذاری و اثر آن بر پیشگیری از کجروی از منظر قرآن کریم

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 41-60
محمد داوری؛ علی قربانی

2.

مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 89-109
خدیجه مهدوی همپا؛ رضا اسلامی؛ محمد داوری