1.

تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1380−1390

صفحه 9-26
ویدا ورهرامی؛ جابر لایق گیگلو؛ وحید لایق گیگلو

2.

بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در ایران

صفحه 27-44
سید مهدی موسویان؛ رضا ثقفی کلوانق؛ زانا مظفری

3.

مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا

صفحه 45-74
ناهید رجب‌زاده مغانی؛ احمد سیفی؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ مصطفی رزمخواه

4.

تأثیر آستانه‌ای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

صفحه 75-95
ابوالقاسم گلخندان

5.

طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران

صفحه 97-119
محمد‌جواد محقق‌نیا؛ محمد‌علی دهقان دهنوی؛ محسن رحمتی‌نیا

6.

تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شدۀ بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 121-142
سید‌هادی عربی؛ ریحانه ربیعی

7.

تحلیل راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی در اقتصاد ایران

صفحه 143-175
حامد تاجمیر ریاحی؛ محمد رحمتی؛ فرزانه اشعریون قمی‌زاده