عربی, سید‌هادی, ربیعی, ریحانه. (1395). تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شدۀ بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), 121-142.
سید‌هادی عربی; ریحانه ربیعی. "تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شدۀ بورس اوراق بهادار تهران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 25, 1395, 121-142.
عربی, سید‌هادی, ربیعی, ریحانه. (1395). 'تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شدۀ بورس اوراق بهادار تهران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), pp. 121-142.
عربی, سید‌هادی, ربیعی, ریحانه. تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شدۀ بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 13(25): 121-142.