گلخندان, ابوالقاسم. (1395). تأثیر آستانه‌ای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), 75-95.
ابوالقاسم گلخندان. "تأثیر آستانه‌ای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 25, 1395, 75-95.
گلخندان, ابوالقاسم. (1395). 'تأثیر آستانه‌ای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), pp. 75-95.
گلخندان, ابوالقاسم. تأثیر آستانه‌ای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 13(25): 75-95.