1.

وضعیت تجربی درمانگری شناختی ـ رفتاری: یک مطالعه‌ی مروری روی فراتحلیل‌گری‌ها

صفحه 7-45
مسعود جان‌بزرگی

2.

اثربخشی مناسک حج بر سلامت روانی حجاج

صفحه 47-73
محمدرضا احمدی

3.

اصول بهداشت روانی از منظر صحیفه‌ی سجادیه

صفحه 75-95
سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ سیده نجمه تقوی نسب

4.

مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان

صفحه 97-111
محمدباقر کجباف؛ ابوالقاسم نوری؛ سمانه اسعدی

5.

رابطه‌ی مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری در نگرش‌های مذهبی دانشجویان

صفحه 97-111

6.

ساخت مقیاس سنجش صبر برای نوجوانان

صفحه 129-142
فریده حسین ثابت

7.

انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی

صفحه 143-167
علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه رفیعی مقدم