کجباف, محمدباقر, نوری, ابوالقاسم, اسعدی, سمانه. (1387). مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), 97-111.
محمدباقر کجباف; ابوالقاسم نوری; سمانه اسعدی. "مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 3, 1387, 97-111.
کجباف, محمدباقر, نوری, ابوالقاسم, اسعدی, سمانه. (1387). 'مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), pp. 97-111.
کجباف, محمدباقر, نوری, ابوالقاسم, اسعدی, سمانه. مقایسه‌ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش‌آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1387; 2(3): 97-111.