1.

ارائه الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر همکاری حوزه و دانشگاه در چارچوب رویکرد تقسیم کار

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 153-174
محمد حسین باقری فرد؛ محمد حسن دهقان

2.

ریشه‌یابی و رتبه‌بندی علل افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 157-180
حیدرعلی جهانبخشی؛ سیف الله فضل الهی قمشی