جهانبخشی, حیدرعلی, فضل الهی قمشی, سیف الله. (777). ریشه‌یابی و رتبه‌بندی علل افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(16), 157-180. doi: 10.30471/soci.2017.1325
حیدرعلی جهانبخشی; سیف الله فضل الهی قمشی. "ریشه‌یابی و رتبه‌بندی علل افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 16, 777, 157-180. doi: 10.30471/soci.2017.1325
جهانبخشی, حیدرعلی, فضل الهی قمشی, سیف الله. (777). 'ریشه‌یابی و رتبه‌بندی علل افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(16), pp. 157-180. doi: 10.30471/soci.2017.1325
جهانبخشی, حیدرعلی, فضل الهی قمشی, سیف الله. ریشه‌یابی و رتبه‌بندی علل افزایش سن ازدواج در بین دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 8(16): 157-180. doi: 10.30471/soci.2017.1325