1.

تبیین چرخه ظاهر و باطن در تربیت براساس اندیشه شهیدمطهری

دوره 18، شماره 44، تیر 1402، صفحه 89-104
شهرام رامشت؛ میثم صداقت زاده

2.

علیه برنامه درسی معنوی بشریت‌گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید مطهری

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 59-29
مقصود امین خندقی؛ زهرا اسلامیان

3.

مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 83-109
ایمان عرفان‌منش؛ غلامرضا جمشیدیها

4.

نقد فلسفی دیدگاه شهید مطهری مبنی بر وجود حقیقی داشتن جامعه

دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 137-162
اویس رستگار امیری؛ جواد سلیمانی

5.

واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 103-124
شهرام رامشت؛ میثم صداقت زاده