1.

بررسی کارایی اقتصادی و بنیادهای آن از منظر معرفت اسلامی

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 19-32
علیرضا لشکری

2.

تحلیل جامعه‎شناختی عدالت فضایی کاربری‎های مذهبی در شهر اراک (از طریق بررسی برهم‎کنش سطح منفعت‎عمومی با نیازها و استحقاق شهروندان)

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 157-186
مهدی مبارکی؛ باقر ساروخانی؛ منصور وثوقی

3.

شناسایی ابعاد نیازهای حیات معنوی منابع انسانی در صحیفه سجادیه

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 227-253
حمیدرضا ابراهیمی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمود رضا اسماعیلی

4.

فطرت‌گرایی و اقتضائات آن در نظام هنجاری اسلام

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 73-93
حسن خیری

5.

کمیابی بمثابه انتخاب رویکرد نقادانه اسلامی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 93-116
علیرضا لشکری

6.

نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 87-116
محمدصادق شجاعی