خیری, حسن. (777). فطرت‌گرایی و اقتضائات آن در نظام هنجاری اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 73-93.
حسن خیری. "فطرت‌گرایی و اقتضائات آن در نظام هنجاری اسلام". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 777, 73-93.
خیری, حسن. (777). 'فطرت‌گرایی و اقتضائات آن در نظام هنجاری اسلام', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 73-93.
خیری, حسن. فطرت‌گرایی و اقتضائات آن در نظام هنجاری اسلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 7(13): 73-93.