1.

بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 7-36
جواد عبدلی سلطان احمدی؛ قاسم پاشوی؛ معصومه فراست محمدی

2.

ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش نیازهای معنوی در دانشجویان

دوره 12، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 29-42
آزاده خواجویی میرزاده؛ عباس رحمتی؛ رضا ایرانمنش

3.

نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 87-116
محمدصادق شجاعی