1.

بررسی قلمروهای مفهومی «مشیّت الهی»

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 7-35
قاسم زائری؛ علی راغب

2.

تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری آرمان‌شهر قرآنی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 59-75
محمدباقر اخوندی

3.

مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 55-84
حسین اژدری زاده

4.

میانه‌روی مسیری برای تعادل سبک زندگی اسلامی

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 75-99
مجید کافی؛ سید مرضیه خمامی

5.

نقد و بررسی سرمشق‌های نظری مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی از فرهنگ

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 129-159
شهلا باقری