اخوندی, محمدباقر. (769). تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری آرمان‌شهر قرآنی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), 59-75.
محمدباقر اخوندی. "تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری آرمان‌شهر قرآنی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 4, 769, 59-75.
اخوندی, محمدباقر. (769). 'تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری آرمان‌شهر قرآنی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), pp. 59-75.
اخوندی, محمدباقر. تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری آرمان‌شهر قرآنی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 2(4): 59-75.