1.

عقلانیت نظری و عملی در برنامه‌ درسی و ارتباط آن دو با نگرش به فلسفه اسلامی

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 179-200
حسین کارآمد

2.

مؤلفه‎های رفتاری و هیجانی سبک زندگی عفیفانه

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 131-154
محمدعلی عباسی؛ حسین کارآمد

3.

مؤلفه‎های شناختی و فراشناختی سبک زندگی عفیفانه

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 113-135
حسین کارآمد؛ محمدعلی عباسی