1.

انحرافات اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری(ره)

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 107-123

2.

تبیین بی‌ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه‌ی استاد مطهری(ره)

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 85-106

3.

تحلیلی جامعه‌شناختی از علت تداوم رویکرد پوزیتویستی به علوم انسانی در ایران و عدم شکل‌گیری علم دینی و بومی با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی ساخت و عامل

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 199-222

4.

توسعه و عرفی شدن در ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 81-102

5.

چارچوبی مفهومی برای پیمایش دینداری در ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 7-28

6.

رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 103-137

7.

روش شناخت اجتماعی در قرآن

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 139-166

8.

رویکرد کارکردی به دین: تأملی در سنجه‌های دینداری از منظر آموزه‌های اسلامی

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 11-37

9.

شناسایی نگرش بانوان ورزشکار نسبت به حجاب در ورزش به کمک روش کیو

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 125-136

10.

طرح سنجش تأثیر کثرت‌‌گرایی بر سکولار شدن افراد با تحصیلات عالیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 49-80

11.

غلبة نگاه کارکردی به دین؛ عامل تقویت دین یا زمینه‌ساز عرفی شدن در جامعه ایران؟

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 167-198

12.

نظریه‌ی انحطاط و اصول شش‌گانه تکامل انسانی از نظر سیّد جمال‌الدین اسدآبادی

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 39-83