میرابراهیمی, سید رضا, اکبری مقدم, بیت اله, فخرحسینی, سید فخرالدین, میرزاپورباباجان, اکبر. (1398). بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), 111-136. doi: 10.30471/iee.2019.1589
سید رضا میرابراهیمی; بیت اله اکبری مقدم; سید فخرالدین فخرحسینی; اکبر میرزاپورباباجان. "بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 31, 1398, 111-136. doi: 10.30471/iee.2019.1589
میرابراهیمی, سید رضا, اکبری مقدم, بیت اله, فخرحسینی, سید فخرالدین, میرزاپورباباجان, اکبر. (1398). 'بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), pp. 111-136. doi: 10.30471/iee.2019.1589
میرابراهیمی, سید رضا, اکبری مقدم, بیت اله, فخرحسینی, سید فخرالدین, میرزاپورباباجان, اکبر. بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(31): 111-136. doi: 10.30471/iee.2019.1589