سیادت, سیدعلی, مهرابی کوشکی, حسینعلی, افشاری, بهرام. (1397). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه‌های اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(27), 140-115. doi: 10.30471/edu.2018.1467
سیدعلی سیادت; حسینعلی مهرابی کوشکی; بهرام افشاری. "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه‌های اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 27, 1397, 140-115. doi: 10.30471/edu.2018.1467
سیادت, سیدعلی, مهرابی کوشکی, حسینعلی, افشاری, بهرام. (1397). 'شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه‌های اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(27), pp. 140-115. doi: 10.30471/edu.2018.1467
سیادت, سیدعلی, مهرابی کوشکی, حسینعلی, افشاری, بهرام. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه‌های اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 13(27): 140-115. doi: 10.30471/edu.2018.1467