امین خندقی, مقصود, اسلامیان, زهرا. (1397). علیه برنامه درسی معنوی بشریت‌گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید مطهری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(27), 59-29. doi: 10.30471/edu.2018.1463
مقصود امین خندقی; زهرا اسلامیان. "علیه برنامه درسی معنوی بشریت‌گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید مطهری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 27, 1397, 59-29. doi: 10.30471/edu.2018.1463
امین خندقی, مقصود, اسلامیان, زهرا. (1397). 'علیه برنامه درسی معنوی بشریت‌گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید مطهری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(27), pp. 59-29. doi: 10.30471/edu.2018.1463
امین خندقی, مقصود, اسلامیان, زهرا. علیه برنامه درسی معنوی بشریت‌گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید مطهری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 13(27): 59-29. doi: 10.30471/edu.2018.1463