1.

آسیب‌شناسی فلسفی دانش جغرافیا (درنگی در پژوهش‌های شهری)

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 55-78
مجتبی صادقی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط کلامی با رجوع به منابع و متون اسلامی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 29-44
ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقت‌دار؛ حمید مقامی؛ مهدی کریمی علویجه

3.

تأسیس علم اقتصاد در ایران؛ امتناع یا امکان؟

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 7-32
ابوالقاسم مهدوی؛ عبدالحمید معرفی

4.

تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 123-142
رهبر محمود زاده

5.

مفهوم قاعده در فلسفه علوم اجتماعی پیتر وینچ

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 33-56
پدرام انوری؛ ابوالفضل کیاشمشکی

6.

نظریه هایى در باب انسان

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 153-186
رضا بخشایش