1.

ارزیابی و تحلیل روش‎شناسی مطالعات کارآفرینی در گردشگری: رویکرد فراروش

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 1-17
هادی ثنائی پور

2.

فراروشِ ارزیابی اریب‌های رفتاری در تأمین مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402
راحله دبیری؛ محمد واعظ برزانی؛ سعید صمدی

3.

کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 7-44
امیر صادقی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسد اله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی