1.

تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 81-98
محمدباقر سعیدی روشن؛ هادی موسوی؛ محمود رجبی؛ علیرضا محمدی فرد

2.

سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 49-72
محمد کاویانی