1.

برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 297-326
ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری؛ آرمان روشندل

2.

راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 7-34
محمد داوری؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ محمدسعید عبدخدایی