1.

راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 7-34
محمد داوری؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ محمدسعید عبدخدایی

2.

مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 89-109
خدیجه مهدوی همپا؛ رضا اسلامی؛ محمد داوری