1.

بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 95-115
عباس بخشنده بالی

2.

پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 145-166
عباس پسندیده؛ محمود گلزاری؛ عبدالهادی مسعودی