1.

تحقیقات کیفی

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 62-80
حیدرعلی عابدی

2.

سه فرض ضمنی زیربنایی در نفی روش‌های کمّی و نقد آن درآمدی روش‌شناختی بر پژوهش درهم تنیده

دوره 13، شماره 52، مهر 1386، صفحه 45-65
حمید رضا عریضی سامانی

3.

نگاهی فلسفی به روش‌ تحقیق در روانشناسی

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 105-137
مسعود اذربایجانی