1.

بررسی استعاره‌های سازمانی با تأکید بر پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 107-123
احسان رحیمی خورزوقی

2.

بررسی و طبقه‌بندی مفاهیم استعاری مدیریت دانش:مطالعه منابع وحیانی و روایی و منابع غربی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 103-134
ابوالفضل گائینی؛ حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ مرضیه صبائی

3.

مقدمه‌ای بر هرمنوتیک در قلمرو شناخت سازمان و مدیریت

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 85-113
سیدمحمدحسین هاشمیان؛ علی‌اصغر پورعزت