1.

اعتبارسنجی و سنجش کیفیت در پژوهش‌های کمّی، کیفی و آمیخته

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 23-45
مرتضی اکبری

2.

بازبینی و متناسب‌سازی معیارهای ارزیابی پژوهش کمّی برای مطالعات کیفی

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 9-31
مجید صدوقی

3.

بررسی ویژگی‌های آماری پرسش‌نامه نیرومندی ایمان مذهبی سانتا کلارا در دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 11، اسفند 1391، صفحه 147-163
محسن جوشن لو؛ مهدی کلهرنیا گلکار؛ صبا ناظمی

4.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 7-25
زهره حیدری؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ فاطمه شاطریان

5.

ساخت پرسشنامه اولیه موفقیت امام جماعت براساس منابع اسلامی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 89-104
مجتبی غفاری؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی

6.

ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسلامی

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 75-105
مریم حیدری؛ محمد مسعود دیاریان؛ محمدرضا عابدی