1.

تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 7-41
محمدرضا سالاری‌فر

2.

تفکیک نقش‌ها و مرزهای جنسیتی در جامعه با تأکید بر آثار تربیتی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 83-102
علی احمد پناهی

3.

جنسیت، اشتغال، باید و نبایدها (با تاکید بر آثار تربیتی – روان شناختی)

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 27-46
علی احمد پناهی

4.

جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 65-80
حسین بستان(نجفی)

5.

چالش مردانگی فرهنگی و خانواده اسلامی

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 105-126
سمیه عرب خراسانی

6.

رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 139-160
سید مهدی متولیان؛ زهرا نوری؛ سید مهدی حسینی شروانی

7.

علم و ساختارهای زیستی ـ عصب‌شناختی

دوره 14، شماره 57، دی 1387، صفحه 147-165
آرش موسوی

8.

نقش «پایبندی مذهبی» و «جنسیت» در «اضطراب امتحان»

دوره 6، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 43-61
مرتضی برزگر بفروئی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ بهشته نیوشا

9.

هایدگر و مسئله جنسیت، در آثار لوس ایریگاری و ژاک دریدا

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 189-209
سیده آمنه میرخوشخو؛ سهیلا صادقی فسایی