1.

بازبینی و متناسب‌سازی معیارهای ارزیابی پژوهش کمّی برای مطالعات کیفی

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 9-31
مجید صدوقی

2.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 7-25
زهره حیدری؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ فاطمه شاطریان

3.

ساخت پرسشنامه اولیه موفقیت امام جماعت براساس منابع اسلامی

دوره 16، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 89-104
مجتبی غفاری؛ رحیم میردریکوندی؛ محمدرضا احمدی

4.

ما‌هیت‌شناسی پدیده‌های اجتماعی از منظر یک پارادایم تأسیسی

دوره 15، شماره 60، مهر 1388، صفحه 7-30
سید حمیدرضا حسنی؛ مهدی علی پور